سبد خرید سبد خرید
کادو یاب
Back to top
تصویر محمدعلی اکبری

معرفی سالن‌های پلاتینیوم تهران و شهرستان‌ها لورئال پروفشنال

لورئــال پروفشــنال در همــکاری بــا ســالن های زیبایــی برتــر تهــران و شهرســتان در تــلاش اســت تــا جدیدتریــن اســتایل ها و مدهــای روز دنیــا را بــرای شــما بــه ارمغــان آورد. کافیســت بــه آرایشــگران متخصــص مــا اعتمــاد کنیــد تــا اســتایل مورد نظرتــان را یافتــه و ســتاره درون خــود را آشــکار ســازید.

 بــرای ایــن منظــور ســالن های منتخــب همــکار بــا لورئــال پروفشــنال را بــه شــما معرفــی می کنیــم تــا بــر اســاس منطقــه ای کــه در آن قــرار گرفته ایــد، نزدیک تریــن ســالن بــه خــود را بیابیــد. اســتایل ها و مــد روز در دنیــای آرایشــگری، جدیدتریــن تکنیک هــای آرایشــگری و محصــولات تخصصــی لورئــال پروفشــنال همه و همه در ســالن های منتخب پاتینیوم لورئال پروفشــنال قابل دســترس می باشــند.

ســالن های پلاتینیــوم منحصــرا از محصــولات لورئــال پروفشــنال اســتفاده کــرده و پیوســته بــا تکنیک هــا و دســتاوردهای جدیــد دنیــای آرایشــگری بــه روز می گردنــد. متخصصیــن مــا در ســالن های پلاتینیــوم توســط مدرســین بین المللــی لورئــال، هنرمنــدان عرصه هــای مــد و ســفیران آرایشــگر سراســر دنیــا در داخــل و خــارج از ایــران آمــوزش دیده انــد. ســالن های  لورئــال پروفشــنال SALON EMOTION پلاتینیــوم همچنیــن بر اســاس اســتانداردهای طراحــی شــده اند تــا بهتریــن لحظــات را بــرای مشــتریان از لحظــه ورود بــه ســالن رقــم بزننــد.

سالن های پلاتینیوم تهران و شهرستان ها (به ترتیب حروف الفبا)

آپامه (کرج)  ۰۲۶۳-۳۵۳۷۰۸۱
بیدار ۲۲۶۵۷۲۸۱
ترگل ۸۸۳۶۰۰۹۸
زهرا مصلی ۸۸۳۶۳۰۶۲
شایسته نو ۵۵۹۱۱۴۹۸ -۲۶۱۵۱۵۲۱
عروس‌سرا (اهواز) ۰۶۱۳-۳۳۸۶۱۸۱
کوئین (شیراز) ۰۷۱۳-۲۲۹۲۷۷۰
گوانجی (شیراز) ۰۷۱۳-۶۵۴۰۸۷۸
ماریتا (اصفهان) ۰۳۱۳-۶۲۴۰۹۴۴
مریم رئوف ۲۲۰۴۴۴۰۷ -۲۲۰۳۸۹۷۱
مینوش ۲۲۰۴۹۲۶۸ -۲۶۵۵۱۴۷۶
نادره شیرانی (اصفهان) ۰۳۱۳-۲۶۴۲۲۰۶
نازلی (اردبیل) ۰۴۵۳-۳۷۱۳۲۷۶