سبد خرید سبد خرید
کادو یاب
Back to top
تصویر مهسا مقدم فر

آموزش فال ورق و معنی کارت ها

فال ورق نشان دهنده ۱۷ اتفاق در یک دوره زمانیست که زمان آن را خودتون مشخص میکنید مثلاً ۱ ماه !!!! اما این مدت زمان نباید بیشتر از ۳ ماه و کمتر از ۱ ماه باشد ؛ سپس نیت کنید و فال بگیرید .

 روش کار : اول کارتها را رو به پشت بر زنید ( اعداد و اشکال مشخص نباشند ) سپس ۱۳ کارت از روی کارت ها بشمارید و دارید و زیر کارت های دیگر بگذارید ، بعد چهاردهمین کارت را به رو برگردانید و روی زمین بگذارید ، همین طور ۱۳ تا ۱۳ تا بشمارید و چهاردهمین کارت روا روی زمین بگذارید تا کارت های روی زمین ۱۷ کارت بشود.

نکته : این برگرداندن کارت بسیار مهم است ؛ بعضی ها کارت را از سمت راست میگیرند و بر می گردنند و بعضی ها از سمت چپ یا بالا یا پائین ؛ شما همانطور که کارت اول را به رو برگرداندید بقیه کارتها را هم همانطور برگردانید.

اکنون تنها با همین ۱۷ تا کارت کار داریم ، از روی منبع پائین جواب تان را ببینید ؛ امیدوارم همه اتفاقات زندگی تان شیرین باشد.

معانی کارت های ورق سری دل 

کارت ۱ : تنفر از چیزی که در گذشته از دست دادی
کارت ۲ : حرف یا قول دروغ
کارت ۳ : رسیدن به مراد و نیتی که در دل داری
کارت ۴ : مراد و آرزوی بزرگ و خوبی داری
کارت ۵ : به جشن و مهمانی دعوت میشوی
کارت ۶ : آرزویت به واسطه شخصی بر آورده میشود
کارت ۷ : مسافرت راه دور در پیش داری
کارت ۸ : پنهان کردن کاری از دیگران
کارت ۹ : رویای بزرگی داری که به آن می رسی
کارت ۱۰ : ازدواج خودتان یا یکی از اقوام
کارت شاه دل : مرد مسن و خوب و نیکوکار در زندگیت هست
بی بی دل : دختری در شرف ازدواج در زندگی تان هست
سرباز دل : پسر با قد بلند و رنگ پوست روشن در زندگیت تاثیر میگذارد

 

معانی کارت های ورق سری خاج

کارت ۱ : یک مسئله سری و خصوصی
کارت ۲ : یک مسئله و ماجرای عاشقانه
کارت ۳ : پول کمی به دستت میرسد
کارت ۴ : پول زیادی به دستت میرسد
کارت ۵ : هدیه ای میگیری یا خبری خوش میشنوی
کارت ۶ : راهی یا سفری را با دلهره و ناراحتی طی میکنی
کارت ۷ : آدم حسود و دوروئی در زندگیت وجود دارد
کارت ۸ : با کسی ملاقات میکنی که مشکلاتت را حل میکند
کارت ۹ : معجزه بزرگی در زندگیت پیش می آید
کارت ۱۰ : به تو حسادت میکنند
کارت شاه خاج : مردی میانسال و مهربان در زندگیت تاثیر میگذارد
بی بی خاج : دختر مهربان و نیکوکار در زندگیت وجود دارد
سرباز خاج : پسر با قد متوسط و رنگ پوست سبزه یا روشن در زندگیت تاثیر میگذارد

معانی کارت های ورق سری خشت

کارت ۱ : یک خبر خوشحال کننده خواهی شنید
کارت ۲ : قولی که به تو داده میشود درست است
کارت ۳ : تغییرات مهم در زندگی ات در حال وقوع میباشد
کارت ۴ : صحبت روشنی خواهی داشت که تکلیف زندگی ات را مشخص میکند
کارت ۵ : تغییرات مهم و بسیار روشنی در زندگیت روی میدهد
کارت ۶ : راه یا سفر خوب و روشنی در زندگیت دیده میشود
کارت ۷ : یک تصمیم جدی در زندگیت خواهی گرفت
کارت ۸ : تغییرات مهم و اساسی در زندگی که خیلی خوب و روشن میباشد
کارت ۹ : به خواستگاری خواهی رفت یا به خواستگاری ات خواهند امد
کارت ۱۰ : کسی که مدتی است ندیده ای را ملاقات خواهی کرد
کارت شاه خشت : مردی میانسال و مهربان در زندگی ات نقش مهمی خواهد داشت
بی بی خشت : دختری مهربان و مجرد در زندگیت وجود دارد
سرباز خشت : از مرد جوانی خبری خوش و مژده ای خوشحال کننده خواهی شنید

 

معانی کارت های ورق سری پیک

کارت ۱ : سر پیک رو به بالا حل مشکلات و رو به پائین نشانه مشکلات جسمی یا روحی است
کارت ۲ : ناراحتی سطحی و زودگذری پیش خواهد امد
کارت ۳ : غصه و ناراحتی های عمیق روحی برایت به وجود میاید
کارت ۴ : غم و غصه بزرگی در دلت وجودت دارد
کارت ۵ : درگیری شدید فکری برایت دیده میشود
کارت ۶ : راه یا سفر را با دلهره و ناراحتی خواهی رفت
کارت ۷ : یک نفر در زندگیت وجود دارد اما در مورد او نمیدانی باید چه کنی
کارت ۸ : جر و بحث و دعوایی در پیش خواهی داشت
کارت ۹ : غم و اندوه زیادی در گذشته به تو رسیده است
کارت ۱۰ : خبری ناراحت کننده و تاسف انگیز خواهی شنید و غمگین میشوی
کارت شاه پیک: مردی میانسال در زندگی ات وجود دارد که ناراحتت میکند
بی بی پیک : یک زن بیوه در زندگیت وجود دارد که ناراحتت میکند
سرباز پیک : یک مرد جوان از دستت ناراحت میباشد